ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 26 lipca 2004 r.

w sprawie kosztów związanych z określeniem tras przejazdu

(Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2004 r.)Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 3. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, określa sposób ustalania kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich pokrywania przez dokonującego przejazdu pojazdem nienormatywnym, mając na uwadze długość przejazdu i stopień przystosowania trasy przejazdu. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z pózn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania kosztów, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz sposób ich pokrywania przez dokonującego przejazdu pojazdem nienormatywnym.

§ 2. Do kosztów związanych z określaniem tras przejazdu należą koszty uzyskiwania przez organ właściwy do wydawania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego informacji o przejezdności dróg na planowanej trasie przejazdu i ustalania warunków realizacji przejazdu oraz koszty wystawienia zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

§ 3. Do kosztów związanych z przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdu nienormatywnego należą koszty:
1) sprawowania przez zarządcę drogi nadzoru nad dostawami, robotami i usługami realizowanymi w pasie drogowym;
2) zlecania przez zarządcę drogi sprawowania przez inny podmiot niż zarządca drogi nadzoru nad robotami i usługami w pasie drogowym;
3) dostaw, usług i robót, które wskazuje organ wydający zezwolenie w zezwoleniu na przejazd pojazdem nienormatywnym i które wykonywane są przez dokonującego przejazdu pojazdem nienormatywnym lub na jego rzecz przez odpowiednie podmioty, w tym koszty:
a) wykonania niezbędnych ekspertyz i badan odcinków dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz innych budowli w pasie drogowym,
b) przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
c) dozorowania przejazdu pojazdu nienormatywnego na całej trasie lub jej odcinkach,
d) czasowego usunięcia ograniczeń skrajni drogowej,
e) wykonania wzmocnienia odcinków dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
f) wykonania robót zabezpieczających na trasie przejazdu,
g) dokonania geometrycznych korekt trasy lub występujących w jej ciągu skrzyżowań,
h) budowy lub dostosowania lokalnych objazdów występujących na trasie,
i) zamknięcia lub ograniczenia ruchu,
j) wykonania wszelkich prac związanych z przywróceniem odcinków dróg do stanu poprzedniego lub stanu uzgodnionego z właściwym zarządca drogi,
k) dokonania wszelkich zmian w organizacji ruchu i przywrócenia jej stanu poprzedniego lub stanu uzgodnionego z właściwym zarządca drogi.

§ 4. 1. Koszty, o których mowa w § 2, ustala się w wysokości 10 % opłaty za przejazd pojazdem nienormatywnym po drogach publicznych, ustalonej na podstawie przepisów o drogach publicznych oraz na podstawie danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, nie mniej jednak niż 50 zł.
2. Koszty, o których mowa w § 2, pokrywa dokonujący przejazdu pojazdem nienormatywnym przy uiszczaniu opłaty za przejazd po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym.

§ 5. 1. Koszty, o których mowa w § 3 pkt 1, ustala się w wysokości 5 % wartości dostaw, usług i robót objętych nadzorem, nie mniej jednak niż 500 zł. Wartość dostaw, usług i robót ustala się na podstawie faktur lub umów.
2. Koszty, o których mowa w § 3 pkt 1, pokrywa dokonujący przejazdu pojazdem nienormatywnym przed uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, na podstawie rachunku, wystawionego przez właściwego zarządcę drogi.

§ 6. 1. Koszty, o których mowa w § 3 pkt 2, ustala się na podstawie faktycznych kosztów sprawowania nadzoru nad robotami i usługami w pasie drogowym.
2. Koszty, o których mowa w § 3 pkt 2, pokrywa dokonujący przejazdu pojazdem nienormatywnym przed uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, na podstawie rachunku, wystawionego przez właściwego zarządcę drogi.

§ 7. Koszty, o których mowa w § 3 pkt 3, ustala się na podstawie faktycznych kosztów dostaw, usług i robót.

§ 8. W przypadku odstąpienia od dokonania przejazdu, nie później jednak niż przed pierwszym dniem terminu określonego w zezwoleniu na przejazd pojazdu nienormatywnego, ustala się jedynie koszty powstałe do dnia otrzymania przez organy lub jednostki ustalające koszty pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z przejazdu oraz koszty wynikające z zobowiązań zaciągniętych przez te organy lub jednostki do dnia otrzymania zawiadomienia.

§ 9. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124.
3) Niniejsze Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 28 czerwca 1986 r. w sprawie zasad, organów właściwych oraz trybu ustalania kosztów związanych z określeniem tras przejazdu i przystosowaniem odcinków dróg do przewozu ładunków o masie i gabarytach przekraczających dopuszczalne normy albo przejazdu pojazdów nienormatywnych (Dz. U. Nr 27, poz. 133), które zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

Zaloguj się

Liczba odwiedzających

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

374940
Dzisiaj82
Wczoraj195
Tydzień1022
Miesiąc2797